اهداف و سیاست ها

انجمن علمی آینده نگری ایران در سال 1387 شروع به کار نموده است. اهداف انجمن عبارتند از:

پيشبرد و ارتقاي علمي مباحث آينده شناسانه توسعه كمي و كيفي نيروهاي متخصص بهبود بخشيدن به امور آموزشي و پژوهشي در زمينه هاي مربوط به آينده پژوهي و آينده نگاري هم چنین انجمن علمی در راستای اساسنامه خود، به منظور ترویج و اشاعه فرهنگی علم آینده نگری در دوره هیات مدیره جدید برنامه های گوناگونی را برگزار کرده است.


وظایف واهداف انجمن

  1. انجام تحقیقات علمی و فرهنگی در سطح ملی و بین المللی
  2. همکاری با نهاد های اجرایی، علمی و پژوهشی در امور طرح ها، آموزش و پژوهش
  3. تجلیل از استادان ممتاز در زمینه مرتبط با آینده نگری
  4. ارایه خدمات آموزشی و پژوهشی و فنی
  5. برگزاری گردهمایی علمی در سطح ملی و بین المللی
  6. انتشار کتب و نشریه های علمی