تفاهم نامه ها

تفاهم نامه های انجمن

ژوئن 30, 2018

تفاهم نامه با پژوهشکده آینده پژوهی در سلامت

ژوئن 30, 2018

تفاهم نامه با پژوهشکده چشم انداز

ژوئن 30, 2018

تفاهم نامه با دانشگاه امیرکبیر

ژوئن 30, 2018

تفاهم نامه با شرکت جهانی شتاب

ژوئن 30, 2018

تفاهم نامه با پدافند غیر عامل

ژوئن 30, 2018

تفاهم نامه موسسه کارین

ژوئن 30, 2018

همکاری با مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور

اکتبر 2, 2019

انعقاد تفاهم نامه انجمن آینده نگری ایران با انجمن اقتصاد دانان ایران

  در پی نشست روز هفتم مهر ماه ۹۸ آقایان دکتر دیهیم ریاست انجمن اقتصاد دانان ایران و دکتر خزایی ریاست انجمن آینده نگری ایران تفاهم […]
اکتبر 19, 2019

انعقاد تفاهم نامه انجمن آینده نگری ایران با انجمن ترویج علم ایران

انجمنترویجعلمایرانباانجمنآیندهنگریایرانتفاهمنامههمکاریامضاکردند. دراینتفاهمدوانجمندرراستاینشستها،پژوهشهاوموضوعاتعلمیو…. بایکدیگرهمکاریخواهندنمود.
آگوست 16, 2020

انعقاد تفاهم نامه انجمن آینده نگری ایران با موسسه فرهنگی هنری عصر گفتمان

در تاریخ ۹۹/۰۵/۰۵ انجمن آینده نگری ایران با موسسه فرهنگی هنری عصر گفتمان تفاهمنامه همکاری امضا کردند. در این تفاهم نامه انجمن آینده نگری ایران و […]