دستورالعمل اجرایی

دستورالعمل اجرایی انجمن آینده نگری ایران

در راستای نیل به اهداف و انجام ماموریت های محوله مندرج در اساسنامه انجمن آینده¬نگری ایران و به منظور تسریح، تدقیق و تسهیل امور جاری، دستورالعمل اجرایی تدوین شده است. در این دستورالعمل "انجمن آینده نگری ایران" به اختصار "انجمن" نامیده می شود.


ماده1: وظایف رییس انجمن

 1. برگزاری و اداره جلسات عادی و فوق¬العاده مجمع عمومی و هیات مدیره انجمن؛
 2. تلاش مدبرانه جهت تحقق کلیات و اهداف اساسنامه انجمن؛
 3. ابلاغ مصوبات هیات مدیره و نظارت بر حسن اجرای آن¬ها؛
 4. تشکیل کارگروه¬های تخصصی در صورت نیاز؛
 5. تقسیم کار بین اعضای هیات مدیره و نظارت بر عملکرد کارگروه¬های انجمن؛
 6. جمع¬بندی مطالب مطرح شده در جلسات مجمع و هیات مدیره و تعیین افراد جهت پیگیری مصوبات؛
 7. پذیرش و بررسی پیشنهادهای اعضای هیات مدیره و اعضای انجمن؛
 8. امضاء کلیه مکاتبات و احکام اعضای هیات مدیره و اعضای کارگروه¬ها؛
 9. شرکت در جلسات مرتبط با امور انجمن در خارج از انجمن.


ماده 2: وظایف نائب رئیس انجمن:

 1. انجام کلیه امور انجمن در غیاب رئیس انجمن؛
 2. اجرای دستورات رئیس انجمن در هر مورد وفق قانون و مقررات؛
 3. کمک و مساعدت به اجرای مصوبات هیات مدیره.


ماده3: وظایف خزانه دار انجمن

 1. امضاء چک ها و اوراق بهادار؛
 2. نگهداری حساب انجمن از لحاظ میزان موجودی؛
 3. نظارت بر حسن انجام امور مالی؛
 4. ارائه طرح ها و پیشنهادات لازم جهت صرفه جویی و کسب درآمد؛
 5. پیگیری وصول مطالبات انجمن؛
 6. تهیه گزارش وضعیت مالی انجمن و ارائه آن به هیات مدیره؛
 7. همکاری در تهیه و تصویب بودجه سالانه انجمن؛
 8. همکاری در تهیه تراز مالی سالانه انجمن؛
 9. انجام امور کارپردازی انجمن پس از تصویب هیات مدیره و دستور رئیس انجمن؛
 10. تهیه دفاتر مالی انجمن با هماهنگی رئیس انجمن و نظارت بر روند صحیح ثبت اطلاعات مالی.


ماده 4: ‏ وظایف دبیر انجمن

 1. تنظیم و ابلاغ دستور جلسات و مصوبات به اعضای هیات مدیره انجمن؛
 2. شرکت در جلسات انجمن و کارگروه های وابسته و تنظیم صورت جلسات؛
 3. آماده سازی و تهیه کلیه پیش نویس های طرح ها، برنامه ها و . . . مرتبط با شرح وظایف انجمن؛
 4. پیگیری اجرای مصوبات و ارائه گزارش به هیات مدیره انجمن، مجمع عمومی و کمیسیون انجمن های علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری؛
 5. تنظیم گزارش فعالیت فصلی و ارائه به رییس هیات مدیره انجمن؛
 6. ثبت و بایگانی مکاتبات، اسناد گزارش ها و مراسلات انجمن.


ماده 5: وظایف اعضای هیات مدیره

 1. حضور به موقع در جلسات انجمن؛
 2. مشورت و تبادل نظر و ارائه پیشنهادها؛
 3. پیگیری مصوبه هایی که مسئول پیگیری می باشند؛
 4. مساعدت و همکاری با رئیس، نایب رییس و دبیرانجمن.


ماده6: نحوه تشکیل جلسات

جلسات انجمن با حضور رییس یا نایب رییس و نصف به علاوه یک اعضا رسمیت پیدا می کند. مصوبات با رای اکثریت حاضر لازم الاجرا است.

این دستورالعمل در شش ماده و سی و دو بند در .... مین جلسه هیات مدیره انجمن آینده نگری ایران مورخ ..... به تصویب رسید و از تاریخ تصویب لازم الاجرا است.