شرح وظایف کارگروهها

شرح وظایف و فعالیت های کار-گروه های علمی و گروه های علمی-تخصصی

به منظور گسترش، پیشبرد و ارتقای علمی مباحث آینده پژوهانه و توسعه کمی و کیفی نیروهای متخصص و بهبود بخشیدن به امور آموزش و پژوهش در زمینه های مربوط به آینده پژوهی و آینده نگاری، وظایف و فعالیتهای کار-گروههای علمی-تخصصی بدین شرح میباشد:

  1. انجام تحقیقات علمی و فرهنگی در سطح ملی و بین المللی با همکاری محققان و متخصصان داخلی وخارجی
  2. همکاری با نهادهای اجرایی، علمی و پژوهشی در زمینه ارزیابی ، بازنگری و اجرایی
  3. ترغیب و تشویق پژوهشگران و صاحب نظران مرتبط با موضوع کار-گروه علمی و گروه های علمی-تخصصی (دعوت به برگزاری سخنرانی ها، نشست ها، وگردهم آیی ها)
  4. برگزاری گردهمایی های علمی در سطح ملی، منطقه ای و بین المللی
  5. انتشار کتب مربوط به موضوع کارگروه علمی و گروه علمی-تخصصی
  6. مشارکت در تولید نشریه های علمی و تعریف ویژه نامه مربوط به موضوع کار-گروه علمی و گروه علمی-تخصصی
  7. برگزاری کلاس های آموزشی مربوط به موضوع کار-گروه علمی و گروه علمی-تخصصی