شعب خارجی انجمن


شرح وظایف شعب خارجی

  1. آشنا ساختن رؤسای شعب با موضوع آینده نگری و اهمیت آن در جهان امروز
  2. آشنا ساختن ایرانیان مقیم و بویژه دانشگاهیان از طریق رؤسای شعب
  3. ارسال مرتب کتب و نشریات آینده پژوهی برای شعب
  4. بررسی نهادها، آژانس ها و موسسات آینده پژوهی در کشور متوقف فیه و انعکاس آن به انجمن
  5. ایجاد تماس و ارتباط متقابل بین ما و آینده پژوهان آنها
  6. ارسال کتب و مقالات و سخنرانی های مهم کشور متوقف فیه
  7. درگیر کردن کشورمتوقف فیه با مسائل آینده نگرانه ایران(کم آبی، ریزگردها، آلودگی هوا، اشتغال،....)
  8. برگزاری اجلاس سالیانه از همه نمایندگان ما در کشور های مختلف در تهران
  9. برگزاری اجلاس های محلی در کشورهای متوقف فیه حداقل هر دو سال یکبار
  10. دعوت و استفاده از چهره های برتر آینده نگری آن کشورها به ایران

بهمن ذکی پور ژاپن bahman_zakipour@yahoo.com
مقداد رحیمیان کانادا Rahimiam@mcmaster.ca
مرتضی ابوحمزه (نماینده اصلی) هلند M.Abouhamzeh@tudelft.nl
احسان خالقی فرانسه eekhaleghi@hotmail.com
محمد امین اخوان (همکار) هلند m.aminakhavan@yahoo.com