کار-گروه ژنتیک وعلوم انسانی

دکتر علی متولی زاده اردکانی
iranhealth@hotmail.com

کار-گروه آینده مخاطرات لرزه ای ایران

دکتر محمد خلج
M_khalaj@pnu.ac.ir

کارگروه اقتصاد و بانکداری

دکتر افسانه اوضاعی
a.ozaee@yahoo.com

کار-گروه آینده نگری کسب وکار

دکتر مهدی نداف
naddafmehdi@yahoo.com

کار-گروه دین پژوهی

دکتر عبدالرحیم گواهی
argavahi@gmail.com

کارگروه آینده انرژی

دکتر عباس پیام عباس زاده
Mottaghi.25@gmail.com

کار-گروه دریایی

محمد اسماعیلی
m.esmaeili@sndu.ac.ir

کار-گروه حقوق و اندیشه های سیاسی

دکتر مهدی اصلان زاده
mehdi.aslanzadeh@gmail.com

کار-گروه استراتژی

حمید رضا داوودی مبارکه
hamidreza.davoodi@yahoo.com

کار-گروه آینده پژوهی ورزش وسلامت

hsarabihbo@gmail.com