کارگروه استراتژی

آقای حمیدرضا داوودی مبارکه
strategic.foresight.fsa.ir@gmail.com

کارگروه اقتصاد و بانکداری

خانم افسانه اوضاعی
f.economics.banking@gmail.com

کارگروه آموزش و پرورش

خانم ژیلا سرمستی
medu_sarmasti54@yahoo.com

کارگروه آینده پژوهی و مدیریت شهری

خانم مریم جوادی
seaftysocio@gmail.com

کارگروه آینده نگری کسب وکار

آقای احد رضایان قیه باشی
futures@chmail.ir

کارگروه بانکداری آینده

آقای محمدعلی میرفلاح لیستانی
future.banking@yahoo.com

کارگروه روش شناسی

آقای مصطفی حسینی گلکار
methodology.fsa@gmail.com

کارگروه علوم و فنون نوین(NBIC)

آقای فرهاد نقی زاده درازکلا
farcheme@yahoo.com