هیات مدیره

رزومه اعضای هیات مدیره انجمن

ژوئن 30, 2018

دکتر امیر ناصر اخوان

عضو هیات مدیره انجمن
ژوئن 30, 2018

دکتر امیر هوشنگ حیدری

عضو هیات مدیره انجمن-مسئول کمیته انتشارت انجمن
ژوئن 30, 2018

دکتر سعید خزایی

عضو هیات مدیره- رئیس انجمن
ژوئن 30, 2018

دکتر عبدالمجید کرامت زاده

عضو هیات مدیره انجمن-خزانه دار انجمن- مسئول جذب نیروهای نخبه و کارآمد
ژوئن 30, 2018

دکتر علی متولی زاده اردکانی

عضو هیات مدیره- مسئول امور بین الملل
ژوئن 30, 2018

دکتر فرح ترکمان

  عضو هیات مدیره-نایب رئیس انجمن   عضو ﻫﻴﺌﺕ علمی تمام وقت استخدام رسمی قطعی  استادیار ﭙﺎیه۱۶ دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی تدریس در مقطع […]