دکتر امیر هوشنگ حیدری

رزومه خالی
ژوئن 30, 2018
دکتر سعید خزایی
ژوئن 30, 2018

دکتر امیر هوشنگ حیدری

عضو هیات مدیره انجمن-مسئول کمیته انتشارت انجمن

02188036144


  • دبير شوراي نشر مركز تحقيقات سياست علمي كشور
  • عضو شوراي علمي مركز آينده پژوهي دانشگاه بين المللي امام خميني(ره)
  • كارشناس ارشد پژوهشي گروه آينده انديشي مركز تحقيقات سياست علمي كشور
  • كارشناس پژوهشي گروه پژوهش و نشريات مركز تحقيقات سياست علمي كشور
  • عضو هيأت علمي گروه آينده انديشي مركز تحقيقات سياست علمي كشور - هم اکنون
دکتری آینده پژوهی

عضو هیات مدیره انجمن-مسئول کمیته انتشارت انجمن

دیدگاه ها بسته شده است