دکتر سعید خزایی

دکتر امیر هوشنگ حیدری
ژوئن 30, 2018
دکتر عبدالمجید کرامت زاده
ژوئن 30, 2018

دکتر سعید خزایی

عضو هیات مدیره- نایب رئیس انجمن

02166048561


 • مدیر گروه زبانهای خارجی دانشگاه امام حسین هم اکنون
 • جانشین پارک علم و فناوری دانشگاه تهران
 • مدیر مرکز آینده پژوهی دانشگاه امام حسین
 • مدرس دکتری آینده پژوهی دانشکاه بین المللی امام خمینی
 • مدرس دکتری آینده پژوهی دانشگاه تهران
 • مدرس دکتری آینده پژوهی دانشگاه عالی دفاع ملی
 • مدیر گروه آینده اندیشی مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور
 • مدیر گروه آینده نگری مرکز آموزش مدیریت دولتی
 • عضو گروه آینده پژوهی مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور
 • مدیر مرکز تربیت مدیران راهبردی مجمع تشخیص مصلحت نظام
 • استاد مدعو دانشگاه تهران دانشکده علوم و فنون نوین
دکتری زبان و ادبیات فرانسه
دکتری مدیریت منابع انسانی

عضو هیات مدیره- رئیس انجمن

دیدگاه ها بسته شده است