انعقاد تفاهم نامه انجمن آینده نگری ایران با انجمن ترویج علم ایران

انعقاد تفاهم نامه انجمن آینده نگری ایران با انجمن اقتصاد دانان ایران
اکتبر 2, 2019
اولین فراخوان نویسندگی داستانهای علمی و تخیلی کودکان
ژانویه 16, 2020

انجمنترویجعلمایرانباانجمنآیندهنگریایرانتفاهمنامههمکاریامضاکردند.

دراینتفاهمدوانجمندرراستاینشستها،پژوهشهاوموضوعاتعلمیو…. بایکدیگرهمکاریخواهندنمود.

دیدگاه ها بسته شده است