صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور اقدام به برگزاری مسابقات پایان نامه نموده است