اخبار داخلی

اکتبر 2, 2019

انعقاد تفاهم نامه انجمن آینده نگری ایران با انجمن اقتصاد دانان ایران

  در پی نشست روز هفتم مهر ماه ۹۸ آقایان دکتر دیهیم ریاست انجمن اقتصاد دانان ایران و دکتر خزایی ریاست انجمن آینده نگری ایران تفاهم […]
اکتبر 19, 2019

انعقاد تفاهم نامه انجمن آینده نگری ایران با انجمن ترویج علم ایران

انجمنترویجعلمایرانباانجمنآیندهنگریایرانتفاهمنامههمکاریامضاکردند. دراینتفاهمدوانجمندرراستاینشستها،پژوهشهاوموضوعاتعلمیو…. بایکدیگرهمکاریخواهندنمود.
ژانویه 16, 2020

اولین فراخوان نویسندگی داستانهای علمی و تخیلی کودکان

  انجمن علمی اینده نگری ایران برگزار می کند ✍بنویس تا اندیشه هایت را زندگی کنی در حقیقت تو چیزی نیستی جز رویاهایت از ورای کلمات […]
ژانویه 16, 2020

برگزاری مجمع عمومی عادی و مجمع عمومی فوق العاده

  اعضای محترم انجمن آینده نگری ایران بااستعانت ازخداوندمتعال به اطلاع می رساند: مجمع عمومی عادی ومجمع عمومی فوق العاده انجمن آینده نگری ایران، براساس فراخوان […]