تفاهم نامه

اکتبر 19, 2019

انعقاد تفاهم نامه انجمن آینده نگری ایران با انجمن ترویج علم ایران

انجمنترویجعلمایرانباانجمنآیندهنگریایرانتفاهمنامههمکاریامضاکردند. دراینتفاهمدوانجمندرراستاینشستها،پژوهشهاوموضوعاتعلمیو…. بایکدیگرهمکاریخواهندنمود.
آگوست 16, 2020

انعقاد تفاهم نامه انجمن آینده نگری ایران با موسسه فرهنگی هنری عصر گفتمان

در تاریخ ۹۹/۰۵/۰۵ انجمن آینده نگری ایران با موسسه فرهنگی هنری عصر گفتمان تفاهمنامه همکاری امضا کردند. در این تفاهم نامه انجمن آینده نگری ایران و […]
آگوست 16, 2020

انعقاد تفاهم نامه همکاری انجمن آینده نگری ایران با انجمن مدیریت کسب و کار ایران

در تاریخ ۹۹/۰۵/۰۱ انجمن آینده نگری ایران با انجمن مدیریت کسب و کار ایران تفاهمنامه همکاری امضا کردند. در این تفاهم نامه دو انجمن، در راستای نشستها،پژوهشها و موضوعات علمی و…. بایکدیگر همکاری خواهند نمود.