هیات مدیره

ژوئن 30, 2018

دکتر امیر ناصر اخوان

عضو هیات مدیره انجمن
ژوئن 30, 2018

دکتر امیر هوشنگ حیدری

عضو هیات مدیره انجمن-مسئول کمیته انتشارت انجمن
ژوئن 30, 2018

دکتر سعید خزایی

عضو هیات مدیره- رئیس انجمن
ژوئن 30, 2018

دکتر عبدالمجید کرامت زاده

عضو هیات مدیره انجمن-خزانه دار انجمن- مسئول جذب نیروهای نخبه و کارآمد